Reset password

Tilskudd til installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg

Tilskudd til installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg

18.11.2020

Tilskuddsordningen er opprettet for å legge til rette for installasjon av solceller i borettslag, sameier og næringsbygg.

Hensikten med ordningen er å bidra til at felles installasjoner benytter fornybar energi. For borettslag og sameier gjelder tilskuddet borettslaget/sameiet som helhet, ikke hver enkelte beboer. Det gis 2 000 kr / kWp installert, begrenset til 30 prosent av godkjente kostnader for tiltaket. Maksimalt tilskudd er 1 000 000 kroner. 

Støtte til rådgivning

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at søker benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket. Dette kan gjøres av produktleverandør eller et eksternt konsulentselskap. 

Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen. Rådgiver vil anses som støtteberettiget kostnad opp til 50 000 kroner, begrenset til 30 prosent av kostnaden. Dette gjelder selv om rådgivningen gjennomføres og bestilles før tilsagn er søker i hende, og selv om tiltaket ikke skulle bli gjennomført på grunn av avvist byggesøknad.

Hvem kan søke?

·         alle borettslag, sameier og private yrkesbygg som er registrert i Brønnøysundregistret med adresse i Oslo kan søke

·         privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd

·         for borettslag/sameier gjelder tilskuddet felles solcelleanlegg. Enkeltseksjoner kan ikke søke om tilskudd til privat solcelleanlegg

.         Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning            av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd

Byggesøknad

Merk at tilsagn på tilskudd fra Klima- og energifondet ikke gir byggetillatelse. Det er søkers eget ansvar å undersøke med Plan- og bygningsetaten om tiltaket er søknadspliktig og deretter søke om byggetillatelse. 

Mer om byggesøknad for solcelleanlegg.

Merk at kostnader forbundet med innsending av byggesøknad ikke er berettiget støtte.

Frist for å søke 

Søknadsfristen er løpende

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til installasjon av solceller gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no. 

Slik søker du

1.       Innhent tilbud

Du må i forkant innhente et tilbud for solcelleanlegget, der spesifisert kostnad og effekt i kWp fremkommer tydelig. Tilbudet må legges ved søknaden, og danner grunnlaget for tilsagnsbeløpet.

2.       Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Søknadsskjema for tilskudd til solceller

Etter at du har sendt søknaden

1.       Motta svar

Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, senest 14 virkedager. 

Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

2.       Send inn ferdigmelding

Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. Installert effekt i kWp må fremkomme.

Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

3.       Utbetaling

Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler kan dette påklages. Klagefristen er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no

Kontakt

Ønsker du råd og veiledning kan du kontakt  Enøktelefonen på 22 92 14 00.

Du kan også nå oss på e-post: fondet@kli.oslo.kommune.no.