Reset password

Nortekk tekket taket på Vollebekk

Nortekk tekket taket på Vollebekk

25.09.2019

Den store områdeutviklingen av søndre Vollebekk er i full gang. Går alt etter planen skal OBOS, delvis i samarbeid med Aspelin Ramm, kunne tilby markedet cirka 800 boliger. I tillegg kommer næringsarealer og servicetilbud. Veidekke Entreprenør har overlevert første trinn med 127 leiligheter, og det er Nortekk som har tekket takene på første byggetrinn.

Bekketrappa Borettslag

Aspelin Ramm kjøpte for flere år siden industritomta på cirka 40 mål, og som OBOS Nye Hjem nå er i ferd gjøre om til attraktive boområder i denne nordøstre delen av kommunens prosjekt Hovinbyen.

A-lab har hatt ansvaret for reguleringen, med ambisjoner om å gi det tidligere industriområdet et helhetlig løft. Bærekraftløsninger og urbane møteplasser utgjør viktige faktorer for å kunne tilby beboerne og besøkende gode by- og bokvaliteter.

Veidekkes kontrakt for Bekketrappa er på 241 millioner kroner eksklusive avgifter. OBOS Nye Hjem, Veidekke og sentrale aktører inngikk en samspillsfase som startet i desember 2016, for å gi prosjektet en optimal prosess frem mot oppstart.

Utomhus

A-lab har også tegnet dette første trinnet som har et areal på 14.375 kvadratmeter (BRA), fordelt på fire til seks etasjer over bakken. Sentralt i utbyggingen for hvert trinn er utomhusanlegget og de skjermede gårdsrommene over parkeringsanleggene, som skal gi gode uteopplevelser. I tillegg til balkonger og markterrasser er det tre felles takterrasser for beboerne, for å tilfredsstille kravene til uteoppholdsrom. Det er også krav om minst 20 prosent sedum på takflatene.

Overvannshåndtering er ivaretatt med regnbed som fordrøyer og renser overvannet og fører det ned en trapp til et stort regnbed i sør. I tillegg er det også anlagt et stort fordrøyningsmagasin.

Fasadene består av aluminiumsbånd, komposittplater og tegl i tre forskjellige farger. Den ulike materialiteten i fasadene bidrar til en underdeling av bebyggelsen, som skaper et lunere og mer intimt uttrykk. Mangfold skapes også av de i alt 35 forskjellige balkongvariantene.

Parkeringskjelleren består av 82 parkeringsplasser, der halvparten er i et parkeringssystem. I alt vil denne utbyggingen bestå av i alt sju byggetrinn, der Veidekke har inngått en intensjonsavtale om videre samarbeid på kommende trinn.

Riving av den eksisterende bebyggelsen og miljøsanering etter tidligere tiders virksomhet begynte våren 2017. Veidekke hadde oppstart med grunnarbeider i midten av august 2017. Konstruksjonene er plasstøpt betong med plattendekker, som står på peler fra 5 til 15 meter ned til fjell.

En ny by

− Vi bygger jo ikke bare de tre byggene i dette trinnet. Vi bygger også en hel by rundt, forteller Veidekkes prosjektleder Widar Bråten. – Vi har etablert all teknisk infrastruktur med nytt VA-anlegg, og har bygget gater og veier og klargjort for alt som kommer mellom de påfølgende trinnene.

Veidekke er allerede i full gang med trinn 2 og 3. Anleggsleder Mats Lindberg mener en tidlig fysisk organisering av prosjektet var viktig. – I forhold til prosjekter sentralt i Oslo der det er virkelig trangt, var vi kanskje litt bortskjemte i begynnelsen. Da hadde vi god plass. Derfor var vi restriktive fra starten av for å få en fornuftig plassering; vi visste at vi etter hvert kom til å bygge oss inn i et hjørne med mindre og mindre plass, sier Lindberg.

Bekketrappa og trinn 2 (Blomstertrappa) er bygget etter Tek 10, de kommende trinnene etter Tek 17. Bråten påpeker at det er utfordrende å bygge en ny bydel med fortetting som kriterium, når tek-krav og reguleringsplanen fordrer variasjon i bebyggelse og uttrykk.

Mange krav

− Det er utrolig mange krav som skal tilfredsstilles, blant annet brann-, lyd- og lyskrav og krav til håndtering av overvann. Ganske ofte kommer disse i konflikt med hverandre fordi de har litt forskjellige premisser. Det er mye arbeid i prosessen med å utvikle hvert tun med de involverte rådgiverne. Det er mye finjustering, men vi får det til, sier Bråten.

Bekketrappa og de to pågående byggetrinnene er atskilt med egne kontrakter, egne rammesøknader og byggherremøter. Men det dras selvfølgelig veksler på Veidekkes interne ressurser. Erfaringsoverføring i kombinasjon med mest mulig standardisert bygging – innenfor de strenge kvalitetskravene – er et mål.

– Veidekke har i hovedsak utført tømmer- og betongarbeidene i egen regi, der lagene flyttes internt etter hvert som produksjonen går fra fase til fase. Vi ser at gjentakelseseffekten nå begynner å gjøre seg synlig, bekrefter Lindberg.

I tillegg til de øremerkede personene i Veidekke som har HMS-ansvar, tas det også grep fra byggherre. – Når en produksjon går over et langt tidsrom, kan det være lett å miste litt fokus. Men vi jobber for en engasjert byggherre som med fortløpende oppfølging holder kontroll med hva som gjøres. Det er ikke mye slingringsmonn i den daglige driften, og det er bra, understreker Lindberg.